FWB-yhdistys ry – FWB föreningen rf

SÄÄNNÖT

 

1§ Yhdistyksen nimi on FWB-yhdistys ry, ruotsiksi FWB föreningen rf. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko valtakunta. Yhdistyksen toiminta-alue voidaan jakaa hallinnollisiin alueisiin jos toiminnan tarkoituksenmukaisuus niin vaatii.

Yhdistyksen kielenä on suomi ja ruotsi. Kokousten pöytäkirjat kirjoitetaan suomeksi.

 

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää kotimaista lämminverisen ratsuhevosen (FWB), englantilaisen täysverisen, angloarabin ja suomalaisen ratsuponin kasvatus- ja jalostustyötä , tukea jäsentensä toimintaa ja edistää heidän taitojaan hevosten kasvattajina.

 

3§ Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan mm. seuraavin toimenpitein:

1. valvoo lämminveristen ratsuhevoskasvattajien etuja ja antaa toimintaansa liittyviä lausuntoja,

2. tekee ehdotuksia ja aloitteita hevostalouden ja hevoskasvatuksen kehittämiseksi,

3. harjoittaa toimintaansa liittyvää neuvonta-, esitelmä-, kurssi-, tiedotus-, julkaisu- ja tutkimustoimintaa,

4. järjestää näyttelyitä ja kilpailuja sekä palkitsee jalostushevosia ja suoritushevosia,

5. hankkii ja sijoittaa jalostushevosia sekä avustaa voittoa tavoittelematta niiden vaihtamisessa

6. omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,

7. suorittaa muita hevoskasvatusta edistäviä vastaavanlaisia toimia.

 

4§ Yhdistyksen jäsenet ovat kunnia., ainais- tai vuosijäseniä. Yhdistyksen jäseneksi hallitus voi hyväksyä

– lämminveristen ratsuhevosten kasvattajia

– yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä

– juridisia yhteisöjä, joiden tarkoituksena on hevosjalostuksen tai hevosurheilun edistäminen

 

Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen päämäärien hyväksi tai jonka yhdistys muusta syystä katsoo erityisen huomionosoituksen arvoiseksi.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

5§ Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava siitä  yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka on

1. huomautuksista välittämättä jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai laiminlyönyt muut yhdistyksen kanssa tekemänsä sitoumukset,

2. tahallisesti antanut vääriä tietoja yhdistyksen hallituksella tai toimihenkilölle,

3. toiminut vastoin yhdistyksen etuja ja tarkoitusperiä tai

4. rikkonut hyviä tapoja.

 

6§ Yhdistyksen toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi.

 

7§ Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä, jotka valitaan syyskokouksessa kolmeksi kalenterivuodeksi.

Hallitusta valittaessa pyritään ottamaan huomioon alueellinen edustus.

Hallituksen jäsenistä eroaa kahtena ensimmäisenä vuonna arvan mukaan kolme ja kolmantena vuonna loput kolme jäsentä, minkä jälkeen eroaminen tapahtuu siinä järjestyksessä, jossa jäsenet ovat tulleet valituksi.

Kesken toimikauden avoimeksi tullut jäsenpaikka voidaan yhdistyksen päätöksellä täyttää jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan kalenterivuosittain varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus voi jäsenistään sekä kutsumistaan asiantuntijoista muodostaa tarpeelliseksi katsomiaan pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia valmistelemaan käsiteltäviä asioita.

Hallitus nimeää keskuudestaan edustajan ja tämän varamiehen Suomen Hippos ry:n varsinaiseen kokoukseen.

Hallitus nimeää yhdistyksen edustajan ja varamiehen Suomen Hippos ry:n valtuuskuntaan.

Hallitus tekee ehdotuksen Suomen Hippos ry:n hallitukselle kahdesta asiantuntija jäsenestä ja heidän varamiehistään valittavaksi ratsu- ja ponivaliokuntaan.

 

8§ Hallituksen tehtävänä on

1. edustaa yhdistystä,

2. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valistella niissä käsiteltävät asiat ja panna toimeen kokouksen päätökset,

3. hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta,

4. esittää yhdistyksen syyskokoukselle talousarvio ja toimintasuunnitelma,

5. esittää yhdistyksen kevätkokoukselle tilinpäätös ja toimintakertomus,

6. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt ja vahvistaa heidän palkkauksensa,

7. päättää jäseneksi hyväksymisestä ja jäsenten erottamisesta,

8. laatia tarvittavat ohjesäännöt,

9. hoitaa muut hallitukselle kuuluvat tehtävät.
Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan ja tai varapuheenjohtajan sekä neljän (4) jäsenen läsnä ollessa. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

9§ Yhdistyksen varsinaiset vuosittaiset kokoukset ovat viimeistään maaliskuussa pidettävä kevätkokous ja viimeistään marraskuussa pidettävä syyskokous.

Kokouskutsu julkaistaan vähintään kymmenen päivää ennen kokousta FWB-lehdessä, valtakunnallisessa hevosurheilulehdessä ja yhdistyksen internet sivuilla.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kymmenes (1/10) jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti hallitukselta tietyn asian käsittelemistä varten. Jäsenen, joka tahtoo saada tietyn asian käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, on esitettävä se kirjallisesti hallitukselle viimeistään kuukautta ennen kokousta.

Kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Henkilöjäsen ei voi olla valtakirjalla edustettuna.

Äänestykset toimitetaan avoimesti, ellei kukaan jäsenistä pyydä sulettua lippuäänestystä.

 

10§ Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. yhdistyksen vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto,

2. tilinpäätöksen vahvistaminen,

3. vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle edellisen vuoden toiminnasta,

4. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

11§ Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus,

2. määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot,

3. täytetään erovuorossa olevien hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten paikat,

4. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavaa toimikautta varten,

5. hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimikautta varten,

6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

12§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä tai yksi heistä yhdessä sellaisen hallituksen jäsenen tai yhdistyksen toimihenkilön kanssa, jonka hallitus on siihen määrännyt.

 

13§ Sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään kuukauden pituinen. Päätökseen tarvitaan 2/3:n enemmistö annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen viimeinen kokous päättää, millä tavoin yhdistyksen varat käytetään lämminveristen ratsuhevosten jalostuksen tai hevosurheilun edistämiseen Suomessa.

 

14§ Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

 

Vahvistettu: ylimääräinen kokous 8.3.2017 ja kevätkokous 8.4.2017